آی وی اف / IVF
    
تعداد بازدید: 2229
         
دسته بندی : عمومی
    
تاریخ درج خبر : 1399/10/11

 آی وی اف / IVF

 

حدود ۱0 تا ۱۵ درصد زوجها نابارور هستند و در اغلب موارد نیاز است از روشهای کمک باروری استفاده شود. 

برخالف آی یــو آی IUI که در آن اســپرمهای مرد توســط لولــهای وارد رحم خانم میشــوند، در آی وی اف IVF تخمــک خانم با اســپرم مرد در خــارج از بدن، در محیــط آزمایشــگاه باهــم ترکیب میشــوند و پس از لقاح، جنین حاصله در داخل رحم خانم گذاشته میشود. در تمام مواردی که شــرایط رسیدن اسپرم به تخمک در رحم فراهم نباشــد مانند بســته بودن لولههای رحمی، چســبندگیهای حفره لگنی، تعداد کم اسپرم و تحرک پایین اســپرم از روش IVF اســتفاده میشــود.

میزان موفقیــت IVF برای هر انتقال جنیــن در مراکز درمان ناباروری، بر اساس شــرایط آزمایشگاه جنین شناسی و دقت متخصصین زنان در روند درمان، همچنین وضعیت اسپرم و تخمک و ســن زن مورد ارزیابی قرار میگیرد. با توجه به شرایط گوناگون، میزان موفقیت در هر بار انجام ً بین 20 تا 30 درصد میباشد.

موارد كاربرد:

انســداد یا بیماریهای لولــه ای،

نازایی بــا عامل مردانه / تعــداد کم و تحرک کم اســپرم/

اندومتریوز

اختالالت تخمک گــذاری

نازایی با علت ناشــناخته

 مراحل انجام عمل در روز عمــل، تخمــک تحت بیهوشــی کوتاه بــا هدایت سونوگرافی واژینال، با یک سوزن از راه واژن تخلیه میشود. نمونه اسپرم از مرد گرفتهشــده و در آزمایشگاه آندرولوژی شسته شده آماده استفاده برای انجام IVF میگردد. سپس اســپرم و تخمک در آزمایشــگاه جنین شناسی در محیط کشت، مجاور یکدیگر قرار داده میشود تا اسپرم خودش وارد تخمک شده و آن را بارور کند.به تخمک لقاح یافته »جنین« گفته میشود. جنین تک سلولی شروع به تقســیم میکند و یک جنین چند سلولی ایجاد میشود. جهت افزایش شــانس بــارداری، بیش از یک جنین درون رحم قرار داده میشــود که این رویکرد گاه منجر به چندقلوزایــی میگردد.

مراحل انجام عمل IVF را به پنج مرحله تقسیم کرد:

مرحله اول: تحریک تخمکگذاری

مرحله دوم: جمع آوری تخمکها

مرحله سوم: تهیه و آماده سازی اسپرم

مرحله چهارم: لقاح و رشد جنین در محیط آزمایشگاه

مرحله پنجم: انتقال جنین به داخل رحم

  داروهای تحریک تخمکگذاری در پروتکلهای مختلفی به بیماران داده میشــود که این پروتکلها بر اساس ســن و وضعیت بیمار متفاوت است. این داروها ممکن اســت بــه تنهایی یــا در ترکیب باهم استفاده گردند. مرحله بعدی پــس از هورمون درمانــی، گرفتن تخمک (پانکچر) است. با تحریک تخمکگذاری تخمدانها ً در نزدیکی به اندازه پرتقال متوســط بزرگشده و معموال دیــواره واژن قــرار میگیرند. این امر کمــک میکند که پزشک تحت بیهوشــی عمومی یا موضعی از طریق دیواره واژن تخمکهــا را از تخمــدان جمــع آوری نماید. عمل با کمک مشاهدات سونوگرافی از طریق واژن پانکچر انجام میشــود. در این روش از مســیر واژینال با سوراخ کردن فولیکولها، محتوای آنها که تخمک و مایع فولیکولی است خارج میگردد. پزشک درحالیکه وضعیت تخمدان را در صفحه تلویزیونی سونوگرافی تحت نظر دارد یک ســوزن بلند را از طریــق واژن وارد تخمدان نموده و تخمکهــای بالغ را به وســیله پمپ مکــش جمع آوری مینمایــد.

تهیه و آماده سازی اسپرم

  روز جمع آوری تخمکها، مایع منی از همســر بیمار تهیه و پس از شستشو و آماده سازی، اسپرمهای سالم و بسیار فعال جدا میشــوند. بر اســاس وضعیت اسپرم به ظرف تخمک اضافه میشود   در صورت صلاحدید پزشک جنین ها در رحم کاشته میشود یا تا زمان مهیا بودن شرایط فریز میشوند

بديهي است آرامش روحي و رواني و پرهيز از شرايط پر اســترس مي تواند در موفقيت عمل موثر باشد. پس از گذشت ۱۲تا ۱۴روز از انتقال جنین، مقدار هورمون HCG موجود در خــون بیمار اندازه گیری میشود، افزایش این هورمون اولین نشانه ی بارداری است

 

 

 

از   9   رای
5.6

  نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

تمامی حقوق این سایت متعلق به می باشد |